CESTA ZA POZNANÍM - 24.-26.9.2020

„Zdokonaľovanie seba samého je základným kameňom vývinu a morálneho rozvoja.“ Frederike Ryder

 

  Ako žiacka školská rada si pri našej práci uvedomujeme, že zdokonaľovanie seba samého, ale aj zdokonaľovanie vzájomných vzťahov, je mimoriadne dôležité, a preto sa zúčastňujeme mnohých školení . Jedným z nich bolo aj školenie pre začínajúcich členov žiackych školských rád (ŽŠR) v Párnici, ktoré sa uskutočnilo od 24.9. do 26.9.2020 a zúčastnili sa ho členovia ŽŠR z celého Žilinského kraja. Z našej rady sa ho zúčastnili Miroslava Jankolová a Kristína Kazárová.

   Účastníkov školenia privítali skúsené školiteľky Darina Čierniková a Karin Grobarčíková. Na úvod si pre nás pripravili rýchlu zoznamovaciu aktivitu, pretože my, účastníci školenia, sme sa navzájom nepoznali. Po aktivite nasledoval harmonogram školenia, kedy sme si prešli body, ktorými sme sa počas celého školenia zaoberali.

  Po večeri sme sa vrhli na prvý bod programu, ktorým bola komunikácia.  Rozprávali sme sa o tom, ako správne komunikovať s vedením školy a čomu sa v komunikácii vyvarovať.

  Na druhý deň po raňajkách sme začali aktivitou na rozohriatie, aby sme sa prebrali. Po tejto aktivite sme sa presunuli do miestnosti, kde sme prechádzali na oko jednoduchú záležitosť - otázky. Dozvedeli sme sa, ako sa správne pýtať, ako položiť otázky tak, aby sme dostali adekvátnu odpoveď.

  Následne sme sa zahĺbili do problematiky spätnej väzby. V tejto časti školenia sme sa naučili, ako podať spätnú väzbu tak, aby sme sa vyhli kritike, ale aby sme poukázali na nedostatky a zároveň vyzdvihli pozitíva.

 Po obede sme si vyskúšali test temperamentu. Aktivity boli zamerané na to, aby sme si uvedomili, že v každej ŽŠR je mnoho osobností a každú treba využiť naplno v čom je dobrá a v čom vyniká. Ďalšími aktivitami, ktoré si pre nás školiteľky pripravili, boli aktivity zamerané na aktívne počúvanie, ktoré je veľmi dôležité pri práci v ŽŠR, pretože mnoho podnetov prichádza od žiakov školy a ak je informácia zle pochopená, bude aj zle odprezentovaná a tým pádom si nesplníme náš záväzok voči žiakom.

  Nastal čas večere a po večeri sme v krátkosti prebrali legislatívu týkajúcu sa žiackych školských rád. Po namáhavom dni plnom informácií a aktivít sme padli do postele.

  Na tretí deň po raňajkách sme si vyskúšali napísať vlastný plán práce a po obede sme sa rozpŕchli domov s kopu nových zážitkov, skúseností a vedomostí.

  Ešte raz by sme sa chceli poďakovať Rade mládeže Žilinského kraja a našim školiteľkám  za úžasnú skúsenosť a čas strávený medzi hromadou aktívnych a cieľavedomých mladých ľudí. Toto školenie nám prinieslo nové kontakty a hlavne mnoho podnetov pre prácu v žiackej rade ako aj do života.
   Kristína Kazárová, medailistka ŽŠR

 


 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice