Politika otvorenosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Stredná odborná škola pedagogická ponúka štúdium v odboroch:

7649 M   učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvodenná forma štúdia 

- 7649 N  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - pomaturitné kvalifikačné štúdium externé

Štúdium v študijných odboroch sa ukončujú maturitnou skúškou.

 

Zriaďovateľom školy je Žilinský samosprávny kraj.

Štatutárnym orgánom Strednej odbornej školy pedagogickej Turčianske Teplice je riaditeľ školy, ktorého na základe výberového konania vymenúva na dobu funkčného obdobia  5 rokov predseda Žilinského samosprávneho kraja.

 

Kontaktné údaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice