Diaľkové štúdium pre uchádzačov s ukončeným stredným vzdelaním
s maturitou

 

7649 N   učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium externé

 

UČEBNÝ PLÁN - platný od 1.9.2019

UČEBNÝ PLÁN - platný od 1.9.2018

 

Dĺžka štúdia: 2 roky

Forma štúdia: pomaturitné kvalifikačné štúdium externé

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:
    - úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie;
    - v študijnom odbore 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa vyžaduje úspešné vykonanie prijímacej skúšky pozostávajúcej z overovania špeciálnych schopností a zručností z jazykovej, hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy.


Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 4A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:
    Po absolvovaní vzdelávacieho programu sa absolventi uplatnia v profesiách a pracovných pozíciách v predprimárnej výchove a vo výchove vo voľnom čase.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):
    Vzdelávacie programy pomaturitného špecializačného štúdia a vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B, alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie, zmenu.

Organizácia výučby:
    Výučba zahŕňa teoretické vzdelávanie a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie v 1. a 2. ročníku prebieha podľa schváleného rozvrhu konzultačných hodín. Súčasťou vzdelávania je trojtýždňová odborná prax v materských školách a školských zariadeniach v mieste bydliska žiaka.

Zdravotné požiadavky na uchádzača:
    Do študijného odboru 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom.

Obsah štúdia:
    Odborné predmety: pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, biológia, metodika hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy, hra na hudobný nástroj, tvorivá dramatika, prax, aplikovaná informatika.
 

 

7518 Q   špeciálna pedagogika - dvojročné pomaturitné špecializačné štúdium externé 

Dĺžka štúdia: 2 roky

Forma štúdia: pomaturitné špecializačné štúdium externé

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:
    - úspešné vykonanie prijímacej skúšky;
    - pre štúdium v študijnom odbore 7518 7 špeciálna pedagogika je potrebné predchádzajúce úspešné absolvovanie jedného z nasledovných študijných odborov:
            ▫ 7640 6 učiteľstvo pre materské školy
            ▫ 7641 6 vychovávateľstvo
            ▫ 7644 6 pedagogická škola
            ▫ 7646 6 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
            ▫ 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
            ▫ 7661 6 sociálno-výchovný pracovník


Spôsob ukončenia štúdia: absolventská skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:
    - vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS“

Poskytnutý stupeň vzdelania:
    - vyššie odborné vzdelanie
    - ISCED 5B


Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:
    Po absolvovaní vzdelávacieho programu sa absolventi uplatnia v profesiách a pracovných pozíciách v oblasti školstva, sociálnej starostlivosti (subjekty štátnej správy, samosprávy miest a obcí, VÚC), v treťom sektore – práca na úseku sociálnych vecí, edukácie.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):
    Vzdelávacie programy na úrovni vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie, resp. zmenu.

Organizácia výučby:
    Výučba zahŕňa teoretické vzdelávanie a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie v 1. a 2. ročníku prebieha podľa schváleného rozvrhu konzultačných hodín.

Zdravotné požiadavky na uchádzača:
    Do študijného odboru 7518 7 špeciálna pedagogika môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom.

Obsah štúdia:
    Odborné predmety: základy špeciálnej pedagogiky, psychológia a psychopatológia dieťaťa, sociológia, biológia a starostlivosť o postihnuté dieťa, telesná výchova so špeciálnym zameraním, metodika výchovnovzdelávacích činností, základy manažmentu, etopédia, psychopédia, neurológia a psychiatria, foniatria, seminár odbornej praxe, logopédia, tyflopédia, výchova a vzdelávanie detí s autizmom.

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice