Diaľkové štúdium pre uchádzačov s ukončeným stredným vzdelaním
s maturitou

 

7649 N   učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium externé

 

UČEBNÝ PLÁN - platný od 1.9.2019

 

Dĺžka štúdia: 2 roky

Forma štúdia: pomaturitné kvalifikačné štúdium externé

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:
    - úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou (akýkoľvek odor)
    - v študijnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa vyžaduje úspešné vykonanie prijímacej skúšky pozostávajúcej z overovania špeciálnych schopností a zručností z jazykovej, hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy.


Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška z praktickej časti odbornej zložky a teoretickej časti odbornej zložky (vysvedčenie o maturitnej skúške)

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 4A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:
    Po absolvovaní vzdelávacieho programu sa absolventi uplatnia v profesiách a pracovných pozíciách v predprimárnej výchove a vo výchove vo voľnom čase.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):
    Vzdelávacie programy pomaturitného špecializačného štúdia a vysokoškolského vzdelávania na úrovni 5B, alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie, zmenu.

Zdravotné požiadavky na uchádzača:
    Do študijného odboru 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom.

Obsah štúdia:
    Odborné predmety: pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, biológia, metodika hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy, hra na hudobný nástroj, tvorivá dramatika, odborná prax, aplikovaná informatika.

Poplatky:
    - za štúdium sa neplatí, prispieva sa do fondu rodičovského združenia

Organizácia výučby:
    Výučba zahŕňa teoretické vzdelávanie a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie v 1. a 2. ročníku prebieha podľa schváleného rozvrhu konzultačných hodín. 
Teoretická výučba (povinná): v piatky poobede ( cca 12:30 – 19:00 )
Praktická výučba (povinná): prvý ročník – priebežná prax v miestnej MŠ v piatky doobeda
                                                 druhý ročník – priebežná prax v ŠKD v štvrtky poobede
Súvislá prax (povinná): prvý ročník – dva týždne v MŠ v mieste bydliska
                                         druhý ročník – dva týždne v ŠKD v mieste bydliska


Podmienky prijatia:
- dosiahnuté vzdelanie ukončené maturitnou skúškou (akýkoľvek odbor)
- doručenie prihlášky na štúdium do 31.5. príslušného roka + overená kópia maturitného vysvedčenia (v prihláške je nutné potvrdenie od lekára o dobrom zdravotnom stave)
- úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok – overenie jazykových, hudobných, výtvarných a pohybových schopností (ukážky sú zverejnené na webovej stránke školy, ako aj kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice