Denné štúdium pre uchádzačov zo základnej školy

 

7649 M   učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 

UČEBNÝ PLÁN - platný od 1.9.2023

Celková charakteristika absolventa
    Absolvent študijného odboru 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je kvalifikovaným pracovníkom schopným vykonávať edukačnú prácu v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Osvojil si všeobecné vedomosti a schopnosti z oblasti najmä spoločenských vied, je schopný vyjadrovať sa ústne a písomne, štylisticky a gramaticky správne a pohotovo v slovenskom jazyku, samostatne a na primeranej úrovni v dvoch cudzích jazykoch[1]. Pozná a chápe zákonitosti spoločensko-historického vývoja, vzťahy a súvislosti medzi prírodnými a spoločenskými javmi.
Z odborného vzdelania si absolvent osvojil pojmy, fakty a zákonitosti z oblasti pedagogiky, psychológie, biológie človeka, dokáže z nich odvodzovať súvislosti, nachádzať príčinné vzťahy, určovať možné dôsledky javov a situácií. Dokáže voliť vhodné metódy, prostriedky, formy edukačnej práce vo vzťahu k individuálnym i vekovým osobitostiam detí, k špecifikám a podmienkam edukačného prostredia. Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z hygieny a bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie.
    Absolvent študijného odboru 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti v praxi, vie projektovať, zorganizovať, zrealizovať edukačné aktivity a vyhodnotiť edukačnú prácu svoju i svojich kolegov, dokáže kultivovane vystupovať a komunikovať s rodičmi, spolupracovníkmi i s celou pedagogickou i nepedagogickou verejnosťou. Je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je sociálne cítiaci, uplatňujúci ekologické myslenie. Na základe získaných vedomostí a zručností vie úspešne pedagogicky pracovať, vybavovať a vyhotovovať písomnosti späté s touto činnosťou. Ovláda špecifiká edukačnej práce a integrácie detí zdravotne, telesne, zmyslovo či duševne postihnutými.
    Jeho všeobecné a odborné vzdelanie mu umožňuje ďalej sa úspešne rozvíjať, inovovať a prehlbovať svoje znalosti. Mal by sa sústavne vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj v oblasti školstva a pedagogiky štúdiom odbornej literatúry i účasťou na rôznych vzdelávacích aktivitách. Absolvent tohto štúdia je pripravený i na vysokoškolské štúdium najmä v študijných odboroch pedagogického a filozofického zamerania.


Podmienky prijatia na štúdium
    Overenie špeciálnych schopností a zručností zo slovenského jazyka a literatúry, z hudobnej, výtvarnej, telesnej výchovy. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.

Obsah štúdia
    Všeobecno-vzdelávacie predmety: slovenský jazyk a literatúra, dva cudzie jazyky podľa vlastného výberu, matematika, dejepis, informatika, občianska náuka, etika/náboženstvo.
    
Odborné predmety: pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, biológia, metodika hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy, hra na hudobný nástroj, tvorivá dramatika, prax.
    
Voliteľné predmety: konverzácia v cudzom jazyku, metodika vyučovania cudzieho jazyka v MŠ, pohybová kultúra, právna a ekonomická náuka, sociálno-psychologický výcvik, seminár z dejepisu, vedenie krúžku záujmovej činnosti, výtvarné techniky.

Forma ukončenia štúdia
    Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, teoretickej a praktickej časti odborných vyučovacích predmetov.

Uplatnenie v praxi
    Absolventi sa po úspešnom ukončení štúdia môžu uplatniť v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach zameraných na edukáciu detí predškolského a školského veku. Absolventi môžu pokračovať v ďalších formách pomaturitného, špecializačného alebo vysokoškolského štúdia, najmä humanitného zamerania.

Iné možnosti
    Ubytovanie a stravovanie v školskom internáte.
    Práca v záujmových krúžkoch podľa vlastného výberu.
    Moderné formy vyučovania.
    Školská knižnica, školský bufet.
    Zapájanie sa do projektov a súťaží.


Forma štúdia: denné štvorročné

Dĺžka štúdia: 4 roky
 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice