Rada školy

        Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy z pohľadu školskej problematiky. Jej činnosť sa riadi schváleným štatútom a ročným plánom zasadnutí.

P.č.   Meno a priezvisko členov rady školy   Volený / delegovaný za:
1.   Mgr. Alena Kamarýtová – predseda   pedagogických zamestnancov
2.   Mgr. Lenka Chrobáková Línerová   pedagogických zamestnancov
3.   Lívia Fabianová   zriaďovateĺa
4.   Marta Mravcová   zriaďovateĺa
5.   Ing. Iveta Ďurišová   zriaďovateĺa
6.   Dušan Hrivnák   zriaďovateĺa
7.   Anna Lichnerová   nepedagogických zamestnancov
8.   Tatiana Bukovská   rodičov
9.   Jarmila Peldová   rodičov
10.   Jana Kováčiková   rodičov
11.   Miriam Forgáčová   žiakov
Štatút Rady školy

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice