Rada školy

        Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy z pohľadu školskej problematiky. Jej činnosť sa riadi schváleným štatútom a ročným plánom zasadnutí.

P.č.   Meno a priezvisko členov rady školy   Volený / delegovaný za:
1.   Mgr. Tomáš Urík - predseda   pedagogických zamestnancov
2.   Mgr. Hana Laurová   pedagogických zamestnancov
3.   Lívia Fabianová   zriaďovateĺa
4.   Ing. Ľubica Csókás   zriaďovateĺa
5.   Ing. Iveta Ďurišová   zriaďovateĺa
6.   Bc. Dušan Hrivnák   zriaďovateĺa
7.   Marika Arvensisová   nepedagogických zamestnancov
8.   Katarína Bieliková   rodičov
9.   Zuzana Modrovská   rodičov
10.   Mgr. Ladislav Partika   rodičov
 11.   Patrícia Fidesová   žiakov
Štatút rady školy

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady školy - 26.10.2021

Zápisnica z hlasovania "per rollam" - 8.12.2021

Výročná správa rady školy za rok 2021

Zápisnica z elektronického rokovania (hlasovanie „per rollam“) - 6.4.2022

Zápisnica z elektronického rokovania (hlasovanie „per rollam“) - 26.6.2022 – 30.6.2022

Výročná správa rady školy za šk. rok 2021/2022

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice