Rada školy

        Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy z pohľadu školskej problematiky. Jej činnosť sa riadi schváleným štatútom a ročným plánom zasadnutí.

P.č.   Meno a priezvisko členov rady školy   Volený / delegovaný za:
1.   Mgr. Tomáš Urík - predseda   pedagogických zamestnancov
2.   Mgr. Hana Laurová   pedagogických zamestnancov
3.   Mgr. Miroslava Abrmanová   zriaďovateľa
4.   Mgr. Lucia Michalovská   zriaďovateľa
5.   Ing. Iveta Ďurišová, MBA   zriaďovateľa
6.   Mgr. Dušan Hrivnák   zriaďovateľa
7.   Marika Arvensisová   nepedagogických zamestnancov
8.   Katarína Bieliková   rodičov
9.   Zuzana Modrovská   rodičov
10.   Mgr. Ladislav Partika   rodičov
 11.   Alexandra Marčičiaková   žiakov
Štatút rady školy

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady školy - 26.10.2021

Zápisnica z hlasovania "per rollam" - 8.12.2021

Výročná správa rady školy za rok 2021

Zápisnica z elektronického rokovania (hlasovanie „per rollam“) - 6.4.2022

Zápisnica z elektronického rokovania (hlasovanie „per rollam“) - 26.6.2022 – 30.6.2022

Výročná správa rady školy za šk. rok 2021/2022

Zápisnica z elektronického rokovania (hlasovanie „per rollam“) - 27.10.2022

Zápisnica z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy - 14.12.2022

Výročná správa rady školy za rok 2022

Zápisnica z elektronického rokovania (hlasovanie "per rollam") - 4.4.2023

Zápisnica z elektronického rokovania (hlasovanie "per rollam") - 26.4.2023

Zápisnica z elektronického rokovania (hlasovanie "per rollam") - 14.6.2023

Výročná správa rady školy za šk. r. 2022/2023

Zápisnica z elektronického rokovania (hlasovanie "per rollam") - 31.8.2023

Zápisnica z elektronického rokovania (hlasovanie "per rollam") - 8.9.2023

Zápisnica z elektronického rokovania (hlasovanie "per rollam") - 13.10.2023

Zápisnica z elektronického rokovania (hlasovanie "per rollam") - 19.10.2023

Zápisnica z volieb do školského parlamentu - 16.11.2023

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice