Krása umeleckého slova - 20.2.2020

   Dňa 20.2.2020, v tento magický deň,  sa v SOŠP konali recitačné súťaže  Hviezdoslavov Kubín, Štúrov pamätník a Vansovej Lomnička.  Takmer 60 študentiek našej školy malo možnosť predviesť svoj talent v dvoch kategóriách – prednes poézie a prózy od slovenských i svetových autorov. V tomto roku prijala pozvanie do poroty bývalá p. učiteľka slovenského jazyka a literatúry  SOŠ P – PhDr. Marcela Machilová, ktorá venovala svoje vedomosti, čas a lásku študentom tejto školy viac ako 35 rokov. Svojím odborným okom, ale aj nadhľadom pomohla porote s hodnotením, ktoré bolo naozaj náročné, pretože si žiačky dali  na výbere a prednese ukážok naozaj záležať.

 

 

   Po dlhom zvažovaní porota rozhodla nasledovne:

 

H v i e z d o s l a v o v  K u b í n

PRÓZA –  1. miesto  Zuzana Hanajíková III.A  (postup do regionálneho kola)

                2. miesto  Bianka Lacková     II.A

                3. miesto  Radka Ridzoňová II.A

 

 

POÉZIA 1. miesto  Dáša Vrabčeková      I.B  (postup do regionálneho kola)

                     2. miesto  Alexandra Danková   III.C

                3. miesto  Dominika Droštínová  I.C

 

V a n s o v e j  L o m n i č k a

 

PRÓZA –  1. miesto  Lea Ilovská     III.A (postup do krajského kola)

                   2. miesto  Noemi Svelošáková     III.D

                   3. miesto  Zuzana Svítková       III.B

 

POÉZIA1. miesto  Simona Hoštáková  III.B (postup do krajského kola)

                   2. miesto  Lucia Svetláková     I.C

                    3. miesto  Petra Beňová          III.B

 

 

Š t ú r o v  p a m ä t n í k

PRÓZA –   1. miesto  Diana Božeňáková   I.A             

                 2. miesto  Natália Prívarčáková  II.B                  

                       3. miesto  Emília Anna Kováčová  I.B

 

POÉZIA –  1. miesto  Martina Kyselová      II.C

                      2. miesto  Lucia Domoráková       II.B   

                 3. miesto  Daniela Dreveňáková     III.B

 

 

 

VÍŤAZKÁM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Kabinet SJL SOŠP

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice