Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov

V školskom roku 2021/2022 funkciu koordinátora prevencie vykonáva Mgr. Viera Weissová.

Plán práce koordinátora prevencie sociálno-patologických javov

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice