Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

v tomto školskom roku 2021/2022 nám pandemické opatrenia nedovolili usporiadať plenárne rodičovské združenie. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli osloviť vás formou informácii cez stránku školy a Edupage. Ponúkame Vám prehľad o činnosti a hospodárení Rodičovskej rady a Občianskeho združenia. Zároveň Vás žiadame vyjadrenie súhlasu s dokumentami, ktoré sme spracovali za účelom pretransformovania rodičovského združenia na občianske združenie „Vzdelanie je základ budúcnosti“ pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach.

Táto zmena rodičovského združenia na občianske združenia sa koná z nasledovného dôvodu:

V roku 2018 rodičovské združenie v našej škole vystúpilo z dôvodu značných poplatkov zo Slovenskej rady rodičovských združení, čím ale stratilo právnu subjektivitu a následne aj možnosť viesť účet v bankových ústavoch. Preto sme sa rozhodli založiť pri škole Občianske združenie „Vzdelanie je základ budúcnosti“. Takto sme získali možnosť narábať s finančnými prostriedkami v zmysle platných noriem. Naviac máme možnosť pracovať s 2% z daní.

Z toho dôvodu zverejňujeme stanovy aj rozpočet pre školský rok 2021/2022 a prosíme rodičov o vyjadrenie súhlasu, prípadne vznesenie pripomienok k predloženým dokumentom.

Aby sme mohli naplniť rozpočet školy pre jednotlivé predmetové komisie a navrhujeme ponechať rodičovský príspevok vo výške 34,- Eur. Tento príspevok sa rozdeľuje na činnosť predmetových komisií 30,- Eur a nákup toaletných a dezinfekčných prostriedkov 4 Eurá.

V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov v tomto školskom roku, zostatok bude presunutý do nového školského roku.

Svoj súhlas môžete vyjadriť zahlasovaním cez Edupage.

Pripomienky môžete konzultovať na čísle: 0908797418

 

Prečítajte si:

STANOVY OZ  „Vzdelanie je základ budúcnosti“

SPRÁVA RR ZA ŠK.ROK 2020/2021

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ RR ZA ŠK.ROK 2020/2021

SPRÁVA REVÍZNEJ KOMISIE RZ ZA Š.ROK 2020/2021

CELKOVÉ POŽIADAVKY PK Z ROZPOČTU RZ NA Š.ROK 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice