Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyStredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice
Adresa školySNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
Telefón+421905668917
E-mailsekretariat.sosptr@vuczilina.sk
WWW stránkahttps://sosptr.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľPhDr. Anna Badínová0905 668 904riaditel.sosptr@vuczilina.sk
ZRŠPhDr. Edita Rešetárová0905 668 917zastupca.sosptr@vuc zilina.sk
ZRŠIng. Gabriela Rafajová0905 668 917zastupca2.sosptr@vuczilina.sk
ZRŠMgr. Radoslava Stuchlá0905 668 981internat.sosptr@vuczilina.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
pedagogickí zamestnanciMgr. Tomáš Uríkurik.tomas@gmail.compredseda 
pedagogickí zamestnanciMgr. Hana Laurováhlaurova@azet.sk  
ostatní zamestnanciMarika Arvensisováuctaren.sosptr@vuczilina.sk  
zástupcovia rodičovZuzana Modrovskázmodrovska@gmail.com  
 Mgr. Ladislav Partikaladislav.partika@gmail.com  
 Katarína Bielikovákatuska.bielikova@gmail.com  
zástupca zriaďovateľaBc. Dušan Hrivnákdhrivnak555@gmail.com  
 Ing. Ľubica Csókáslubica.csokas@zilinskazupa.sk do 23.03.2023
 Mgr. Lucia Michalovská  od 24.03.2023
 Lívia Fabianoválivia.fabianova@zilinskazupa.sk do 07.12.2022
 Ing. Iveta Ďurišováiveta.durisova@zilinskazupa.sk  
 Mgr. Miroslava Abrmanová  od 08.12.2022
zástupca žiakovPatrícia Fidesovápfidesova.ll@gmail.com do 30.04.2023
 Alexandra Marčičiaková  od 01.05.2023

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovŽilinský samosprávny kraj
SídloKomenského 2622/48, 010 01 Žilina
Telefón041/5032 205
E-mailskolstvo@zilinskazupa.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy


Činnosť rady školy v školskom roku 2022/2023

Rada školy v školskom roku 2022/2023 zasadala, resp. rokovala celkovo päťkrát. Vzhľadom na efektívne využitie času sa štyri rokovania rady školy uskutočnili online formou „per rollam“.

Elektronické rokovania, hlasovania a zasadnutia rady školy

Prvé zasadnutie rady školy v školskom roku 2022/2023 sa uskutočnilo dňa 27.10.2022. Rokovanie prebehlo elektronickou formou a hlasovaním „per rollam“. Hlavným bodom programu bolo prerokovanie a schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022, podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 435/2020 Z.z. Uvedenú správu predložila rade školy na prerokovanie riaditeľka školy Ing. Katarína Hanková. Elektronického hlasovania „per rollam“ sa zúčastnilo 9 členov rady školy. Všetkých 9 zúčastnených členov sa vyjadrilo za schválenie uvedenej správy. Vo svojom uznesení Rada školy pri SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach vyjadrila, že schválila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022, podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 435/2020 Z.z. a odporučila zriaďovateľovi na schválenie.

Druhé zasadnutie rady školy v školskom roku 2022/2023 sa uskutočnilo dňa 14.12.2022. Zasadnutie prebehlo prezenčnou formou v priestore SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach. Hlavným bodom programu bolo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Strednej odbornej školy pedagogickej, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice. Výberového konania sa zúčastnili dvaja uchádzači. Oznámenie o vyhlásení výberového konania bolo zverejnené na internetovej stránke ŽSK dňa 14.11.2022, v regionálnej tlači dňa 14.11.2022, na internetovej stránke školy dňa 14.11.2022. Obálky s prihláškami a materiálmi uchádzačov boli otvorené dňa 1.12.2022 v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina za prítomnosti predsedu rady školy. Výberové konanie prebiehalo formou ústneho pohovoru a prezentáciou vlastnej koncepcie rozvoja školy, následne boli uchádzačom kladené otázky. Po odprezentovaní uchádzačov prebiehalo tajné hlasovanie - prostredníctvom hlasovacích lístkov. Z členov výberovej komisie bola zvolená volebná komisia (na sčítanie hlasovacích lístkov) v zložení: Mgr. Dušan Hrivnák, Marika Arvensisová, Ing. Ľubica Csókás. Za zapisovateľku bola určená Mgr. Hana Laurová. Výberová komisia bola tvorená členmi rady školy. Ďalšími členmi volebnej komisie boli delegovaní zástupcovia za Štátnu školskú inšpekciu: PaedDr. Tibor Lukács; za Regionálny úrad školskej správy, odbor školstva: Ing. Jaroslav Híčik; za Žilinský samosprávny kraj: Mgr. Dana Kubaščíková. Výberového konania sa zúčastnilo 13 členov výberovej komisie (jeden člen rady školy nebol prítomný). Na základe výsledku tajného hlasovania a podľa § 4 ods. 4 a v súlade s § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhla rada školy zriaďovateľovi školy do funkcie  riaditeľa Strednej odbornej školy pedagogickej, SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice PhDr. Annu Badínovú. Za uvedené uznesenie hlasovalo všetkých 13 prítomných členov výberovej komisie.

Tretie zasadnutie rady školy v školskom roku 2022/2023 sa uskutočnilo dňa 4.4.2023. Rokovanie prebehlo elektronickou formou a hlasovaním „per rollam“. Hlavným bodom programu bolo prerokovanie a vyjadrenie stanoviska k počtu tried pre prijímanie žiakov do externej formy štúdia na pomaturitné štúdium, št. odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v školskom roku 2023/2024. Uvedený bod programu predložila rade školy na prerokovanie riaditeľka školy PhDr. Anna Badínová. Elektronického hlasovania „per rollam“ sa zúčastnilo 8 členov rady školy. Všetkých 8 zúčastnených členov sa vyjadrilo za schválenie uvedeného bodu programu. Vo svojom uznesení Rada školy pri SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach vyjadrila súhlasné stanovisko k rozhodnutiu pedagogickej rady zo dňa 27.03.2023 neotvoriť triedu externej formy štúdia na pomaturitné štúdium, št. odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v šk. roku 2023/2024.

Štvrté zasadnutie rady školy v školskom roku 2022/2023 sa uskutočnilo dňa 26.4.2023. Rokovanie prebehlo elektronickou formou a hlasovaním „per rollam“. Hlavným bodom programu bolo opätovné prerokovanie a vyjadrenie stanoviska k počtu tried pre prijímanie žiakov do externej formy štúdia na pomaturitné štúdium, št. odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v školskom roku 2023/2024. Uvedený bod programu predložila rade školy na prerokovanie riaditeľka školy PhDr. Anna Badínová. Elektronického hlasovania „per rollam“ sa zúčastnilo 9 členov rady školy. Všetkých 9 zúčastnených členov sa vyjadrilo za schválenie uvedeného bodu programu. Vo svojom uznesení Rada školy pri SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach vyjadrila súhlasné stanovisko k rozhodnutiu pedagogickej rady zo dňa 24.04.2023 opätovne otvoriť triedu externej formy štúdia na pomaturitné štúdium, št. odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v šk. roku 2023/2024 s počtom žiakov 30.

Piate zasadnutie rady školy v školskom roku 2022/2023 sa uskutočnilo dňa 14.6.2023. Rokovanie prebehlo elektronickou formou a hlasovaním „per rollam“. Hlavnými bodmi programu boli: 1) návrh na počet tried a počet žiakov prvého ročníka v študijnom odbore 7649 M učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo pre školský rok 2024/2025. Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 6. júna 2023 prerokovala a schválila pre školský rok 2024/2025 počet tried 5 a počet žiakov 120. 2) návrh upraveného učebného plánu, ktorý je súčasťou školského vzdelávacieho programu, s účinnosťou od 1. septembra 2023. Uvedené body programu predložila rade školy na prerokovanie riaditeľka školy PhDr. Anna Badínová. Elektronického hlasovania „per rollam“ sa zúčastnilo 9 členov rady školy. Celkovo 8 zúčastnených členov sa vyjadrilo za schválenie uvedených bodov programu. V prvom bode programu bola proti 1 členka rady školy, ktorá vyjadrila nesúhlasné stanovisko k počtu tried. V druhom bode programu bola proti 1 členka rady školy, ktorá vyjadrila nesúhlasné stanovisko s návrhom upraveného učebného plánu s odôvodnením: „ ... nesúhlasím s návrhom upraveného učebného plánu s platnosťou od 1.9.2023, nakoľko je stanovený vyšší počet hodín anglického jazyka oproti počtu hodín slovenského jazyka. Pre budúce učiteľky a vychovávateľky je slovenčina prvoradá.“ Vo svojom uznesení Rada školy pri SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach zobrala na vedomie a vyjadrila súhlasné stanovisko k rozhodnutiu pedagogickej rady zo dňa 6. júna 2023 otvoriť 5 tried a prijať 120 žiakov prvého ročníka v študijnom odbore 7649 M učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo pre školský rok 2024/2025. Zároveň rada školy zobrala na vedomie a vyjadrila súhlasné stanovisko k návrhu upraveného učebného plánu s účinnosťou od 1. septembra 2023.

Zmena členov rady školy:

1) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy bola od 8.12.2022 pani Lívia Fabianová ako členka rady školy delegovaná za zriaďovateľa školy nahradená pani Mgr. Miroslavou Abrmanovou.

2) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy bola od 24.3.2023 pani Ing. Ľubica Csókás ako členka rady školy delegovaná      za zriaďovateľa školy nahradená pani Mgr. Luciou Michalovskou.

3) Na základe výsledku volieb zástupcu žiakov do rady školy bola od 1.5.2023 žiačka Patrícia Fidesová ako členka rady školy     delegovaná za žiakov školy nahradená žiačkou Alexandrou Marčičiakovou.

 

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy k 31.8.2022: 427

Počet tried: 17

  Počet triedPočet žiakov k 15.9.2022Z toho začlenených žiakov APočet žiakov k 31.8.2023Z toho počet začlenených žiakov A
Denné štúdiumPrvý ročník499 97 
 Druhý ročník494 944
 Tretí ročník4994992
 Štvrtý ročník381281 
Externé štúdiumPrvý ročník130 26 
 Druhý ročník124 24 
Spolu 17427 4216

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP4447
DPP32
Znížený úväzok96
Veková štruktúra  
do 30 rokov22
do 40 rokov64
do 50 rokov2111
do 60 rokov917
nad 60 rokov 613
z toho dôchodcovia413

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03333
vychovávateľov01010
asistentov učiteľa000
    
spolu04343

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
000

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu, DofE13   13
Medzinárodná matematická súťaž–Matematický Klokan 42   1
Majstrovstvá Európy juniorov vo fitness1   1
Celoslovenská vedomostná súťaž - Expert53  10 
Výtvarná súťaž - DENNÍK N – Rok s vojnou18  1 
Celoslovenská súťaž stredoškolských časopisov Štúrovo pero vo Zvolene12  12 
Župná kalokagatia666  
Olympiáda ANJ1231  
Komenský a my - výtvarná súťaž261   
Minifutbal SOŠ pedagogických na Slovensku12  12 
Futbalový pohár stredných pedagogických škôl12  12 
Hviezdoslavov Kubín1921  
Vajanského Martin2421  
Mladý Európan4    
Olympiáda ľudských práv12 1  
Olympiáda kritického myslenia13 4  
Maratón písania listov (Amnesty International Slovensko)184    
Umenie ako hlas tolerancie (Nadácia Milana Šimečku)11  11 
Biblickej olympiády153   
Olympiáda zo SJL13    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Multimediálne prezentácie:

• prezentácia školy na burzách povolaní vo vybraných okresoch ŽSK, na dni otvorených dverí

• prezentácia školy v regionálnej tlači a inej tlači (Turčianske noviny, Teplické zvesti)

• prezentácia školy na internetovej stránke, aktualizácia a priebežné dopĺňanie informatívnych a dokumentačných materiálov

• prezentácia fotografií vytvorených žiakmi školy na výstavách v meste Turčianske Teplice, v regióne Turiec

• marketingová politika školy (propagačné letáky a materiály o škole, videoprojekcie)

• prezentácia školy na kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste a regióne

• reportáž pre TV Turiec z podujatia Mládež proti diskriminácii

Spolupráca školy s rodičmi:

Škola počas celého školského roka aktívne spolupracuje s rodičmi žiakov. Pri škole pracuje občianske združenie Vzdelanie je základ budúcnosti, ktoré združuje zákonných zástupcov žiakov. OZ rozvíja svoju činnosť prostredníctvom zástupcov rodičov
z jednotlivých tried, ktorí predstavujú Radu rodičov. Rada aktívne pracuje a rieši prípadné problémy týkajúce sa výchovy
a vzdelávania žiakov, otázky finančnej podpory rodičov škole, predkladanie návrhov na zlepšenie vzájomnej spolupráce rodičov a školy. Na jednotlivých zasadnutiach, ktoré sa konali online, resp prezenčnou formou,  bola prítomná aj riaditeľka školy a podľa potreby aj ostatní zamestnanci školy a školského internátu a školskej jedálne. Celoškolské rodičovské združenie sa
v tomto roku konalo prezenčne v októbri. Okrem celoškolského rodičovského združenia a triednych rodičovských združení sa spolupráca školy s rodičmi realizovala aj formou individuálnych konzultácií. Problémom, ktorý sa začína prejavovať v stále väčšej miere je menšia účasť na schôdzkach rodičovského združenia, tak celoškolského, ako i triednych. Rodičovská rada podporuje školu finančne nákupom učebných pomôcok a materiálu, prispieva na organizáciu významných akcií a podujatí, ktoré pripravujú a organizujú jednotlivé predmetové komisie.

Formy prezentácie školy na verejnosti:

• tvorba reklamných videí o škole umiestnených na webstránke školy

• stretnutie vyučujúcich odbornej praxe s pedagógmi MŠ a ŠKD

• príprava a realizácia hudobno-dramatických a literárnych programov pre školu, školské zariadenia, DSS, MFN Martin, mesto  a región

• hudobno-dramatické programy s tematikou Mikuláša, Vianoc, Fašiangov, Vítanie jari spojené s vynášaním Moreny, Deň detí pre MŠ

a ŠKD v meste a regióne

• športový deň pre MŠ

• divadelné predstavenie žiačok 3. a 4. ročníka pre MŠ a ŠKD v meste a v blízkom okolí

• dobrovoľníctvo - dobrovoľné zapojenie sa žiakov a učiteľov do jednorazových charitatívnych a humanitárnych akcií (Biela pastelka, Deň narcisov, Deň nezábudiek, Červené stužky, Modrý gombík, a i.)

Školský časopis:

V školskom roku 2022/2023 boli vydané dve čísla školského časopisu pod názvom Paidagogos, ktorý redakčná rada zapojila aj do celoslovenskej súťaže Štúrovo pero, kde získali žiačky pod vedením pedagógov dve ocenenia.

Besedy

• Rozvíjanie finančnej gramotnosti a sofskilových zručností na škole

• Beseda s pracovníčkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Martin pre 4. ročník

• Beseda na tému Ženské práva sú ľudské práva v spolupráci s OZ Žena v tiesni pre 4. ročník

• Beseda  na tému drogovej závislosti pre žiačky 1. ročníka

• Beseda  na tému trestnoprávnej zodpovednosti pre žiačky 1. ročníka v spolupráci s Policajným zborom v Martine

• Beseda Prevencia obchodovania s ľuďmi

• Beseda na tému Ako rozpoznať syndróm CAN

• Beseda Nenávistné prejavy na internete v spolupráci s MV SR pre žiačky 3. ročníka

• Beseda Internetová bezpečnosť v spolupráci s MV SR pre žiačky 1. a 2. ročníka

• Beseda Násilie páchané na ženách - OZ Žena v tiesni pre 3. ročník

• Beseda Človek v ohrození - nadácia Milana Šimečku UNICEF

• Beseda na tému. "Ľudské práva ako výsada, nie samozrejmosť"

• Beseda s herečkou Zuzanou Rohoňovou

Dobrovoľníctvo, zbierky

• Biela pastelka

• Deň narcisov

• Modrý gombík

• Úsmev ako dar

• Boj proti hladu

• Liga proti rakovine

• Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Exkurzie

• ZOO Zlín

• Domov sociálnych služieb v Martine

• Bibiana - Bratislava

• LHM Banská Bystrica

• Exkurzia Vysoké Tatry

• Exkurzia Holokaust - Sereď 

• Exkurzia Uherský Brod

• Exkurzia Tajov - Banská Bystrica

Divadelné predstavenia, koncerty

• divadelné predstavenie v ANJ - Animal Farm

• divadelné predstavenie v ANJ - Last Wish

Súťaže

• Medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan

• Celoslovenská vedomostná súťaž Expert

• Mladý Európan 2022

• Maratón písania listov

• Môj rok s vojnou (súťaž Denníka N)

• Regionálna súťaž Vajanského Martin a Hviezdoslavov Kubín

• Cezpoľný beh

• Župná kalokagatia

Olympiády

• olympiáda z anglického jazyka

• olympiáda zo slovenského jazyka

• Ľudských práv

• Kritického myslenia

• Školských parlamentov

Projekty:

• Projekt Zelená škola – Medzinárodný projekt - získanie certifikátu Zelená škola

• Vzdelávací a rozvojový program - Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu, DofE

• Hravo za zdravím

Iné aktivity školy:

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí sa uskutočnil dňa 13.1.2023. Zúčastnilo sa ho 264 záujemcov. Deň otvorených dverí je významnou súčasťou marketingovej ponuky vzdelávacích aktivít školy a jedným z nástrojov, ktorým sa zisťuje záujem uchádzačov
o štúdium v  študijnom odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo  a zároveň pomáha potenciálnym záujemcom pri ich príprave na prijímacie skúšky.

Deň učiteľov

Vedenie školy každoročne využíva možnosť navrhnúť pedagogických zamestnancov školy na ocenenie v rámci Žilinského samosprávneho kraja. Predsedníčka ŽSK udelila v tomto roku ocenenie za dlhoročné pedagogické úsilie PaedDr. Kataríne Durdíkovej.

Program pre vzdelávacie výmeny v SR

Počas celého školského roka na našej škole hosťovala americká lektorka Meredith Andrea Johnson. Jej hosťovanie sprostredkovala Komisia J. W. Fulbrighta v rámci uvedeného programu. Pracovala so žiakmi všetkých ročníkov priamo na škole, ale zúčastňovala sa aj mimoškolskej činnosti.

·  Noc múzeí a galérií v Galérii M.Galandu v Turčianskych Tepliciach

·  poznávací zájazd 10x za pamiatkami UNESCO - Belgicko/Veľká Británia

·  Bedmintonový turnaj

·  Volejbalový turnaj

·  Flórbalový turnaj

·  Turnaj v minifutbale

·  Škola v pohybe

·  Cesta rozprávkovým lesom

·  Dnes tovariš, zajtra učeň

·  komunitné podujatie Mládež proti diskriminácii

Samostatné aktivity ŠP

   Výlet za odmenu, Deň pozitívneho myslenia, Festival ľudskosti, Spoznaj svoju Európu, Noc v škole, Hug Day, Mikuláš, Nový  
   rok so ŠP, Deň bez mobilu, Knihomoľňa, Deň učiteľov, Rozlúčka s maturantkami, Vítanie leta

 

§ 2. ods. 1 h

Projekty


Projekt Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

Medzinárodná  cena  vojvodu  z  Edinburghu  je  rozvojový a vzdelávací  program  pod  záštitou  britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. DofE  môže  hrať  kľúčovú  úlohu v  rozvoji  študentov v čase mimo vyučovania,  prostredníctvom vytvárania  príležitostí  pre  mládež  na  rozvíjanie  ich  zručností,  zdravého  životného  štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. V školskom roku 2022/2023 bolo zapojených 13 žiakov, z ktorých 9 žiačok získalo BRONZ a 4 žiačky STRIEBRO.

Projekt Zelená škola

Program Zelená škola je súčasťou medzinárodnej siete Eco-Schools. Tá vznikala od roku 1992. Medzinárodným garantom programu je nadácia Foundation for Environmental Education. V roku 2003 bol program Eco-Schools uznaný programom OSN pre životné prostredie (UNEP) za praktický model pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju. Počas školského roka prebiehala príprava k záverečnému hodnoteniu certifikačného programu Zelenej školy. Na základe toho získala certifikát Zelená škola a diplom Na ceste k zelenej škole.

Projekt v rámci grantovej výzvy ŽSK Podaj mi ruku: Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb školy

Cieľom projektu bolo prostredníctvom finančných prostriedkov z tohto grantového programu zmapovať potreby školy zo strany učiteľov a žiakov a následná interpretácia a facilitácia do života školy. Projekt bol zameraný na  realizáciu viacerých spoločných stretnutí prizvaných odborníkov nielen s vedením školy, ale aj so zamestnancami a žiakmi školy. Úlohou týchto stretnutí bolo postupné zapájanie jednotlivých článkov školy do vzájomnej spolupráce pri budovaní kultúry a klímy školy. Tiež by mal mapovať potreby učiteľov i žiakov, ktoré by sa mali postupne odraziť v stratégiách vzdelávania. Projekt by mal pomocou rôznych aktivít vytvoriť priestor na to, aby sa učitelia stávali lídrami a zároveň spolupracovali na tvorbe vízie a kurikula školy, zapájali sa do rozhodovacích procesov, pomáhali svojim novým kolegom pri začleňovaní sa do pracovných kolektívov, pri budovaní vzťahov a pri identifikácii sa so školou, s jej hodnotami a smerovaním. Ďalšou úlohou projektu by malo byť motivovanie žiakov na ich zapájanie sa do života a diania školy s dôrazom na vnútorné hodnoty a vytváranie možností na vyjadrovanie ich názorov.Kultúra a klíma školy predstavuje súhrn rôznych predstáv a prístupov, ale aj vzájomných vzťahov, ktoré sa odrážajú v správaní jednotlivcov ako aj celej skupiny. Tieto vzťahy a prístupy je potrebné upravovať a veľmi často aj meniť, pretože iba na základe toho je možné budovať kultúru školy.

Projekt v rámci grantovej výzvy ŽSK Vráťme šport do škôl: Hravo a zdravo

Cieľom projektu bolo prostredníctvom finančných prostriedkov z tohto grantového programu zlepšiť materiálno-technické vybavenia školy. Projekt bol zameraný na zrekonštruovanie telocvične zakúpením nových závesných sklopných basketbalových konštrukcií, uvoľnenie priestoru telocvične na efektívne využívanie a plánovanie pohybových a športových aktivít nielen pre žiakov SOŠP,  ale taktiež pre deti v predškolskom veku z cvičných materských škôl s možnosťou  využívania priestorov v čase vyučovania aj mimo neho.

Projekt lesnej pedagogiky: „Lesu zdar“

Tento projekt realizovali naši pedagógovia so žiačkami v spolupráci s Národným lesníckym centrom 

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti


Posledná inšpekčná kontrola:

V súlade s poverením č. 5066/2022-2023 zo dňa 7.2.2023 na výkon školskej inšpekcie prebehla v Strednej odbornej škole pedagogickej v školskom roku 2022/2023 tematická inšpekcia. Predmetom školskej inšpekcie: Realizácia externej časti a písomnej formy internej  časti maturitnej skúšky v strednej odbornej škole. Inšpekcia bola prebehla dňa 14.3.2023 s nasledovným záverom: "Pri realizácii externej časti a písomnej formy internej  časti maturitnej skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra sa nevyskytli žiadne nedostatky".

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky


ObjektPočetPriestor v m3Poznámka
Budovy celkom233603 
Učebne328082 
z toho kmeňové16x 
z toho jazykové1x 
z toho odborné13x 
z toho IKT5x 
Šatne4701,31 
Školský internát123058,2 
Školská jedáleň15523 
Výdajná školská jedáleň1212,16 
Teločvičňa25148,28/1766,4palubovka/parkety
Posilňovňa1168 
Technika   
Dataprojektory 19 
Interaktívne tabule 6 
PC/notebook 172 

Charakteristika školského internátu

Počet

Poznámka

Kapacita internátu (počet lôžok)

402

Poplatok za ubytovanie v školskom internáte za školský rok 2022/2023

45€

Od 1. marca 2023

Celkový počet izieb

Jednoposteľových

Dvojposteľových

52

Trojposteľových

99

Štvorposteľových

Počet ubytovaných žiakov / Naplnenosť  internátu (%)

k 15.9.2022

282

70 %

Počet iných ubytovaných za školský rok 2022/ 2023

Počet všetkých zamestnancov internátu k 15.9.2022

41

Počet vychovávateľov  internátu k 15.9.2022

10

Školská jedáleň ako súčasť  ŠI                        (Áno/Nie)           

áno

 Vlastné príjmy ŠI od ubytovaných žiakov

k 31.12.2022

81343

k 30.6.2023

56099

Vlastné príjmy ŠI od iných ubytovaných

k 31.12.2022

22672

k 30.6.2023

13259

Rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI :

1977,1987

Plocha jednej izby  (m²)

13,68

Umiestnenie hygienických  zariadení

Spoločné  (na chodbe)

nie

V rámci „bunky“

áno

Spoločné priestory  ŠI

 

Študovne (počet a plocha)

1

18 m2

Kuchynky (počet a plocha)

5

51,08 m2

Miestnosti vychovávateľov (počet  a plocha)

14

173,52 m2

Počet podlaží  ŠI

H blok-4

B blok 5

Vykurovanie

vlastné

nie

zo školskej kotolne

nie

iné (názov dodávateľa tepla)

áno

Teplico s.r.o, Turčianske Teplice

Výťah 

Áno/nie

áno

Rok poslednej rekonštrukcie

Odkanalizovanie

 

Verejná kanalizácia

áno

Vlastná ČOV

nie

ČOV školy

nie

 

 Charakteristika školskej jedálne

Počet

Poznámka

Kapacita školskej jedálne    

144 miest

Plánovaná kapacita 800

Počet prihlásených stravníkov k 15.9. spolu (žiaci + zamestnanci + cudzí stravníci)

652

413 žiaci, 87 zamest. školy, 28 zam. iné školy, 124 cudzí stravníci

Poskytovanie diétneho stravovania v školskej jedálni  (Áno/Nie)

nie

Celkový počet zamestnancov ŠJ alebo výdajnej ŠJ

šéfkuchár

1

kuchár

5

zaučený kuchár

4

zamestnanci v prevádzke

2

Podnikatelská činnost ŠJ ( ak áno, v poznámke napísať druh PČ)

áno

-----------

Stravovacie služby

nie

-----------

Využívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin ( vypísať do poznámky využitie )

áno

Stravovanie cudzích stravníkov, zamestnancov škôl , oslavy, svadby,  výročia

 Vlastné príjmy ŠJ 

k 31.12.2021

18546,20

Žiaci

k 30.6.2022

20992,92

Žiaci

Vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci

k 31.12.2021

26963,35

Zamest.+cudzí str.+akcia bez DPH

k 30.6.2021

26029,42

Zamest.+cudzí str.+akcia bez DPH

Rok výstavby / začiatok  užívania ŠJ : 

1987

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- kuchyňa 

427,82

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- jedáleň 

336,46

 Vykurovanie

vlastné 

nie

zo školskej kotolne

nie

iné (názov dodávateľa tepla)

áno

Teplico,s.r.o Turčianske Teplice

 Kanalizácia

 

verejná kanalizácia 

áno

vlastná ČOV 

nie

ČOV školy

nie

 

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatkySilné stránky, príležitosti a úspechy školy:

• ponuka študijného odboru v súlade s potrebami MŠVVaŠ SR a s požiadavkou trhu práce,

• kvalitný a inšpirujúci školský vzdelávací program, ktorý je v súlade s potrebami trhu práce, pretrvávajúci vysoký záujem    o štúdium,

• dlhodobá tradícia a imidž školy v rámci Žilinského kraja i v širšom okolí,

• korektná spolupráca s mestom pri zabezpečovaní praktického vyučovania v školských zariadeniach mesta =>kvalitná príprava  žiakov pre prax,

• pretrvávajúci záujem zamestnávateľov o absolventov školy,

• kvalitná príprava žiakov aj pre štúdium na vysokej škole,

• kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci so záujmom ďalšieho vzdelávania sa a napredovania=> odborná úroveň vyučovania,

• komplexnosť školy (škola, ŠI, ŠJ, knižnica, podnikateľská činnosť),

• dobrá spolupráca so Školským parlamentom =>participácia žiakov na riadení školy,

• aktívne zapájanie žiakov do súťaží súvisiacich so študijným odborom a do mimoškolskej záujmovej činnosti,

• aktívna spolupráca s občianskym združením Vzdelanie je základ budúcnosti,

• kvalita absolventov školy avizovaná zo strany materských škôl a školských klubov detí,

• prístup k digitálnym vzdelávacím platformám - zdrojom na výučbu, finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR na zlepšenie
   technického vybavenia školy,

• využívanie dotácií a fondov, projekty - vyhlásené výzvy,

• zvýšený záujem rodičov umiestniť deti v MŠ,

• povinná predškolská výchova.

Slabé stránky, riziká a nedostatky:

• nedostatočné zapájanie sa do projektovej činnosti,

• nedostatok kvalitných učebníc z odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,

• stav budov školy a školského internátu,

• obmedzené možnosti rekonštrukcie a opráv budovy školy z dôvodu vyhlásenia školy a jej okolia za kultúrnu pamiatku,

• nedostatok normatívnych finančných prostriedkov a nedostatok finančných prostriedkov na motiváciu zamestnancov,

• nezáujem niektorých zamestnancov o osobný rast,

• havarijný stav elektroinštalácie školy,

• chýbajúci vonkajší športový areál,

• normatívne financovanie školstva na žiaka,

• zhoršujúci sa zdravotný stav žiakov,

• nárast počtu žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami,

• odchádzanie učiteľov do komerčnej sféry,

• nepriaznivá sociálno-ekonomická situácia v rodinách,

• legislatíva MŠVVaŠ SR a následne iniciatíva vysokých škôl zamerať sa na prípravu aj učiteľov MŠ v zmysle platnej legislatívy.

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

ÚDAJE O ŠVVP A VÝCHOVNOM PORADENSTVE NA ŚKOLE

V školskom   roku 2022/2023 sme evidovali  16 žiačok  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Z predchádzajúcich školských rokov  pokračuje vzdelávanie 10 žiačok, ktoré mali vypracovaný IVP. V tomto školskom roku bolo na základe prerokovania na pedagogických radách zaradených 6 žiačok do výchovy a vzdelávania ako žiačky so ŠVVP.

Počas roka bola integrovaným žiakom vedená a aktualizovaná dokumentácia a všetkým boli v spolupráci s triednymi i ostatnými vyučujúcimi vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie plány. U jednotlivých integrovaných žiakov prebiehala pravidelná  kontrola ich dosiahnutých študijných výsledkov.

Konzultácie s rodičmi sa uskutočňovali na ich podnet alebo na základe aktuálnej potreby. To isté platí aj o konzultáciách
so samotnými žiakmi, s ktorými boli vedené osobné rozhovory. Bol im poskytnutý priestor na vyjadrenie sa, čo im robí problémy, s čím sú a naopak nie sú spokojní vo svojom individuálnom vzdelávacom programe. Jednotliví žiaci ani vyučujúci nepodali žiadne návrhy na zmeny. V záujme zabezpečenia čo najkvalitnejšieho odborného poradenstva bol udržiavaný kontakt 
s nasledujúcimi školskými i súkromnými poradenskými zariadeniami.

Školský internát pri SOŠP Turčianske Teplice

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Martin

Centrum poradenstva a prevencie Považská Bystrica

Centrum poradenstva a prevencie Prievidza

Centrum  poradenstva a prevencie Martin

Centrum  poradenstva a prevencie Púchov

Súkromné centrum poradenstva a prevencie Žilina

Súkromné centrum  poradenstva a prevencie Ružomberok

Centrum poradenstva a prevencie Žilina

 

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 249/246

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0/0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 94/ 92

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2023: 94/92

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: 95/93


 SOŠ
prihlásení249
prijatí94
% úspešnosti100%

§ 2. ods. 4 d

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky v školskom roku 2022/2023 prebiehali formou talentovej skúšky - overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.  Obsah a rozsah prijímacej skúšky v študijné odbory 7649 M a 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je stanovený vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova, výtvarná výchova a telesná a športová výchova.

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
I.B7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
I.C7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
I.D7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
I.KPŠ7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
II.A7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
II.B7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
II.C7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
II.D7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
II.KPŠ7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
III.A7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
III.B7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
III.C7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
III.D7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
IV.A7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
IV.B7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
IV.C7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

TriedaANJAPIBIOBSZCAJCNJCSJDEJETVGEGHNNVHNNHMKKHVMHT
I.A2,381,581,31    1,27 1,581,08    
I.B1,561,351,74    1,22 1,571    
I.C2,041,741,7    1,35 1,611,17    
I.D2,521,41,2    1,32 1,321    
I.KPŠ 1,65 1,38      1,19    
II.A2,561,2 1,2   2,28  1,04    
II.B2,141,32 1,64   1,59  1,27    
II.C2,551,14 1,23   1,41  1,36    
II.D2,361,24 1,12   1,56  1,12    
II.KPŠ 1,46 1,5      1,29    
III.A2,31  1,73      1,19    
III.B2,75  1,88      1,46    
III.C2,6  1,52      1,16    
III.D3  1,83      1,331  1,33
IV.A2,74  1,72,3 1,81      1 
IV.B2,69  1,622,31 1        
IV.C2,72  1,482,24 1,56        

TriedaMATMHUMLJMRMMTNMVRNBVNEJOBNPRXPEDPKUOIPPSYRUJ
I.A2,691,271,62 1,381,19  1,19 1,23  1,38 
I.B2,261,171 1,221,35  1,17 1,22  1,432
I.C1,961,431,17 1,391,17  1,48 1,26  1,65 
I.D2,241,561,56 11,04  1,28 1,12  1,48 
I.KPŠ 1,311,192,041,151,08   1,191,65  1,69 
II.A1,81,0411,361,121,28  1,44 1,2  1,16 
II.B1,911,181,091,681,091,18  1,59 1,55  1,68 
II.C2,451,7321,861,321,27  1,36 1,64  1,95 
II.D1,881,961,41,411,2  1,48 1,52  1,76 
II.KPŠ 1,381,421,711,51,25   1,131  1,58 
III.A2,041,151,231,23 1,12  1,271,081,041 1,15 
III.B1,831,5411,75 1,46  1,421,461,541 1,92 
III.C1,6411,121,12 1,12  1,241,081,481 1,48 
III.D21,421,421,54 1,38  1,51,381,71  2,25 
IV.A1,151   1   11,111 1,15 
IV.B1,411,21   1,03   11,171 1,21 
IV.C1,761,48   1,08   11,281 1,28 

TriedaSMYSZWSJLSCVSprSPPTSVOITTHTDAVYYZBS
I.A  1,92 1 1,04  1  
I.B  1,65 1 1,39  1  
I.C  1,43 1 1,22  1,17  
I.D  1,56 1 1,12  1  
I.KPŠ     1   1  
II.A  1,64 11,361,08  1  
II.B  1,68 11,321,5  1  
II.C  2 11,361,36  1  
II.D  2,08 11,681  1  
II.KPŠ     1   1  
III.A  1,88 11,191,15  1,041,07 
III.B  1,38 11,461,58  1,461,67 
III.C  1,96 11,081,04  11 
III.D  2,33 11,461,23  1,17  
IV.A1,071,042,26 11,111,22  1  
IV.B1,411,171,62 11,171  1  
IV.C2,041,161,8 11,281,16  11 

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A26612800000
I.B23119300000
I.C23146201000
I.D25714400000
I.KPŠ261312001000
II.A25811600000
II.B221010101000
II.C2269700000
II.D251111201000
II.KPŠ24167100000
III.A26129302000
III.B24811302000
III.C2598800000
III.D24761001000
IV.A27813600000
IV.B291211600000
IV.C25810700000

§ 2. ods. 4 g

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

TriedaŠtudijný odborCelkový počet absolventovPočet žiakov ďalšieho štúdiaPočet zamestnaných žiakovPočet žiakov zamestnanýchv odborePočet evidovaných nezamestnaných žiakov k 31.8.2023
IV.A7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo2723420
IV.B7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo2923660
IV.C7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo2519620
II.KPŠ7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo24024180
Celkom: 1056540280

Výsledky ÚFIČ MS v školskom roku 2022/2023

Študijné odbory

kód

odbor

Výsledky hodnotenia

SJL

ANJ

OIT

OIP

 7649 M

 učiteľstvo pre materskú školu a vychovávateľstvo

1,77

1,75

1,40

1,09

 7649 N

 učiteľstvo pre materskú školu a vychovávateľstvo

-

-

1,54

1,29

 

§ 2. ods. 4 h

Uplatnenie žiakov

Absolventi školského vzdelávacieho programu v študijnom odbore 7649 M a 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné činnosti v predprimárnej výchove a vo výchove vo voľnom čase. Úspešným absolvovaním školského vzdelávacieho programu dosiahne žiak denného štvorročného štúdia v študijnom odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo úplné stredné odborné vzdelanie. Dosiahnutý stupeň vzdelania mu okrem uplatnenia v praxi umožní pokračovať v pomaturitnom štúdiu a v študijných programoch prvého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalších vzdelávacích programoch zameraných na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

Žiak pomaturitného kvalifikačného vzdelávania v odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo získa štúdiom kvalifikačné predpoklady na výkon práce učiteľky MŠ a vychovávateľky v ŠKD.

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie


Správa o hospodárení za rok 2022

     Stredná odborná škola pedagogická v Turčianskych Tepliciach (ďalej SOŠP) mala v roku 2022 pridelený rozpočet v tomto členení:

 

Rozpočet podľa kódov

2022

mzdy

630

640

spolu

700

spolu

 

 

 

 

 

 

bežné výdavky

111

841672

115259

78

957009

0

957009

učebnice

111-11

0

3894

3894

3894

vzdelávacie poukazy

111-1

1974

8944

0

10918

0

10918

nespotrebované 2021

131L

77162

2363

79525

79525

nesp.2021- odmen.

131L-13

21814

683

0

22497

0

22497

nesp.2021-komb. vzd.

131L-18

3849

1051

0

4900

0

4900

nesp. 2021-dofinanc.

131L-20

0

2633

0

2633

0

2633

dary, granty

71

0

214

0

214

214

odchodné

111-2

5544

5544

5544

maturity

111-6

2783

257

0

3040

0

3040

projekt

41-3

1100

1100

1100

valorizácia

111-13

41705

41705

41705

rekr. poukazy

111-14

1255

1255

1255

dofinanc. prev

111-20

0

10004

10004

10004

podpora RŠ

111-4

0

0

990959

147657

5622

1144238

0

1144238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dobropisy 2021

131L

0

3314

0

3314

0

3314

štipendium

111-9

0

0

507

507

0

507

prenajaté priestory

46

0

354

0

354

354

3668

507

4175

0

4175

1148413

      V šk.r. 2022/23 má SOŠP 15  tried denného štúdia s počtom 371 študentov a 2 triedy pomaturitného kvalifikačného štúdia popri zamestnaní s počtom  študentov 54, priemerný stav zamestnancov prepočítaný  na úväzok k 31.12.2022 je 42,78.

     Rozpočet pridelený na mzdy a odvody na rok 2022 bol celý vyčerpaný.

     Čerpanie prideleného rozpočtu v rámci položiek tovary a služby bolo prevažne na pokrytie energií (plyn, el. energia, voda)  a komunikačných služieb, zabezpečenie prevádzkového programového vybavenia iSpin, Magma,  Fabasoft,  potrebného  materiálneho  zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu najmä zakúpenie výpočtovej techniky pre potreby dištančného vzdelávania,  tlačivá, kancelársky. papier, tonery,  najmä dezinfekčné prostriedky a prostriedky na zabezpečenie bezpečnosti prevádzky školy proti šíreniu koronavírusu do hygienických zariadení a k umývadlám.  Nevyhnutná údržba strojov a prístrojov na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky. Prevádzkovanie služobného auta, oprava a údržba, základné zmluvné poistenie. V položke služby sú rôzne poplatky napr. tvorba SF, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, platby za komunálny odpad, platby za propagáciu a reklamu, poplatky za školenia, kurzy a semináre, povinné revízie, poistenie žiakov a majetku, platby za učebnú prax podľa učebného rozvrhu hodín  v školských zariadeniach ako aj za dohody o vykonaní práce s učiteľkami školských zariadení (MŠ, ŠK) na zabezpečenie odbornej  praxe žiakov školy.

      Na uvedené  tovary a služby , mzdy sme použili aj pridelené finančné prostriedky:

Príspevok na učebnice v sume 3894,- €, valorizácia a dofinancovanie miezd v sume  41705 €, dofinancovanie prevádzkových nákladov na energie v sume 10004,- €. Uvedené finančné prostriedky boli použité podľa usmernenia.

      V rámci vzdelávacích poukazov boli zaplatené mzdové prostriedky, materiálové náklady, služby a opravy podľa usmernenia týkajúce sa vyučovacieho procesu v celkovej sume 10918€.  

      V roku 2022 bolo vyplatené na nemocenské dávky platené zamestnávateľom 2850,29 €, vyplatené odchodné v sume 5544,- €,  za maturity 3040,- €, zamestnanci školy  čerpali aj finančné prostriedky na rekreačné poukazy v sume 1308,53- €.

      V roku 2022 sme obdržali vratku za vyúčtovaciu faktúru plynu M7 maloodber za rok 2021, ktorú sme následne použili na úhradu plynu v r. 2022.

      V roku 2022 nám boli pridelené fin. prostriedky v sume 1095,- € na podporu projektu „Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb pre školy“. Uvedené finančné prostriedky boli použité podľa usmernenia.

      Do roku 2023 zostali na účte  finančné prostriedky nasledovne:

kód 111 – suma 88374,39 € použité na mzdy 12/2022 vyplatené v januári- mzdy, odvody, sociálny fond, dohody o vykonaní práce, nemocenské poistenie, rekreačné poukazy

kód 111-13  - suma 3483,- € valorizácia miezd – mzdy 12/2022

kód 111-14  - suma 386,13 € rekreačné poukazy – vyplatené v mzde 12/2022

kód 111-20 – 6937,45 € dofinancovanie energií -šetrením ako i zmiernením vonkajších teplôt sme z uvedenej sumy 10004,- € ušetrili 6937,45 €, ktoré sme previedli do r. 2023 a použili na vyúčtovacie faktúry energií  z r. 2022

kód 46 – suma 353,64 € - príjmy z nájmu nebytového priestoru za nápojový automat a automat na výdaj kusového tovaru

      Na účte dary a granty je nevyčerpaná suma 213,97 € bez určenia účelu.

      Zisk z podnikateľskej činnosti v roku 2022 je 2890,- €.

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
ASHAR - krúžok orientálnych tancov15 PaedDr. Slávka Sudorová
Bedmintonový krúžok8 Mgr. Ivana Kamonová
Čitateľský krúžok49 Ing. Gabriela Rafajová
Debatný krúžok19 Mgr. Tomáš Urík
Dievčenský spevácky zbor 124 PaedDr. Ľubica Shabetia, PhD.
Dievčenský spevácky zbor 229 PaedDr. Ľubica Shabetia, PhD.
Fotografický krúžok8 Mgr. Lucia Čepelová
História vo filme14 Mgr. Tomáš Urík
Knihožrút1 Bc. Mariana Lettrichová
Komorný orchester8 Mgr. Jakub Strečanský
Kondičný krúžok20 Bc. Jana Šovčíková
Krúžok modelovania7 Mgr. Zuzana Jurečková
Krúžok pečenia a varenia18 Bc. Ivona Václavíková
Krúžok sebaobrany36 Mgr. Michal Lichner
Krúžok šitia8 Mgr. Mária Kornhauserová
Krúžok športových hier10 Mgr. Lucia Čepelová
Krúžok tvorivosti a aranžovania21 Jaroslava Vojtová
Tanečný krúžok (latinsko-americké tance)11 Mgr. Michal Lichner
Olympiáda ľudských práv13 Mgr. Tomáš Urík
Volejbalový krúžok I.32 PaedDr. Svetozár Thomka
Volejbalový krúžok II.24 PaedDr. Svetozár Thomka
Výtvarné techniky2 Mgr. Emília Javornícka
Žurnalistický krúžok - grafická zložka8 Ing. Gabriela Rafajová
Žurnalistický krúžok - literárna zložka3 PaedDr. Slávka Sudorová

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi


Rodičia plnia nezastupiteľnú úlohu pri plnení cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu. Združení sú v občianskom združení Vzdelanie je základ budúcnosti, ktoré sa schádza pravidelne na spoločných stretnutiach, na ktoré si prizýva zástupcov vedenia školy a tiež jednotlivých učiteľov. Občianske združenie pri škole má plán svojej činnosti a schválený rozpočet, z ktorého financuje mnohé akcie a podujatia žiakov školy. Zákonní zástupcovia žiakov  pomáhajú aj  pri organizovaní niektorých podujatí v rámci jednotlivých tried, aj celej školy. Majú možnosť sledovať priebežné študijné výsledky svojich detí, sú informovaní o aktuálnom dianí v škole a o pripravovaných akciách prostredníctvom webovej stránky školy, Edupage a propagačných a informačných materiálov školy.

Rodičia sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na celoškolskom zhromaždení rodičov, na triednych schôdzkach a prostredníctvom konzultácií s jednotlivými vyučujúcimi.

Škola sa usilujeneustále skvalitňovať komunikáciu s rodičmi, resp. zákonnými zástupcami. Je otvorená všetkým oprávneným pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy na školský rok 2022/2023

Ciele a vyhodnotenie:

1. Udržiavať a prehlbovať kompetencie pedagogických zamestnancov v zmysle Pokynu ministra č. 39/2019, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov

a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a v súlade so zameraním a potrebami školy.

Pedagogickým zamestnancom bolo umožnené vzdelávanie podľa vlastného výberu v súlade so zameraním a potrebami školy. Formou aktualizačného vzdelávania škola zabezpečila pedagogickým zamestnancom vzdelávanie so zameraním na prehlbovanie profesijných kompetencií.

2. Zapojiť sa do projektu Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb v stredných školách - na základe mapovania potrieb prijať opatrenia na zlepšenie kultúry a klímy školy.

Škola sa zapojila do projektu Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb v stredných školách a na základe zmapovania potrieb zo strany PZ a žiakov začala postupne prijímať jednotlivé opatrenia na zlepšenie kultúry a klímy školy.

3. Zjednotiť teoretické východiská predmetov, pri ktorých sa nepoužíva učebnica formou vydania interných učebných textov alebo online tutoriálov s cieľom jednotného napĺňania ŠkVP.

V školskom roku 2022/2023 sa nepodarilo vydať interné učebné texty v rámci predmetov, pre ktoré nebola vydaná učebnica. Vytvorili sa však interné učebné texty a materiály pre vyučovanie odbornej praxe.

4. Zintenzívniť kontrolnú činnosť so zameraním na pedagogických zamestnancov za účelom zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

Kontrolná činnosť vedúcich zamestnancov a vedúcich PK prebiehala podľa vypracovaného plánu a harmonogramu a zameriavala sa hlavne na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

5. Skvalitniť ŠkVP v oblasti učebných osnov, ktoré budú v súlade s uplatňovanými najnovšími poznatkami

a zručnosťami z praxe.

Na konci školského roka bol schválený nový učebný plán a na základe neho boli prepracované učebné osnovy jednotlivých predmetov so zameraním sa hlavne na praktickú prípravu žiakov, čo vyplynulo zo získaných informácií v rámci prebiehajúceho projektu  Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb v stredných školách.

Koncepčný zámer na školský rok 2023/2024:

Ciele:

1. Podporovať rozvíjanie kľúčových kompetencií PZ prostredníctvom absolvovania ďalšieho vzdelávania a zabezpečenie kvalitného aktualizačného vzdelávania v súlade so zameraním a potrebami školy.

2. Aplikácia získaných informácií zo zrealizovaného projektu Budovanie kultúry, klímy a mapovanie potrieb v stredných školách do vyučovacieho procesu a pedagogickej praxe.

3. Skvalitniť kultúru a klímu v škole vybudovaním oddychových a komunitných zón v prietore školy a podporovať aktivity so zameraním na skvalitnenie interpersonálnych vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi.

4.Zaoberať sa problémovými miestami v oblasti výchovy a vzdelávania a prijať opatrenia na ich efektívnu elimináciu.

 

Záver

Vypracoval: PhDr. Anna Badínová

V Turčianskych Tepliciach, 12. októbra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 16. októbra 2023

Vyjadrenie rady školy

Zápisnica

z elektronického rokovania (hlasovanie „per rollam“) Rady školy pri SOŠ pedagogickej
v Turčianskych Tepliciach, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.10.2023.

 

Predmet rokovania:

Prerokovanie a vyjadrenie stanoviska k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2022/2023. 

Hlasovanie per rollam:

Zúčastnení hlasovania: 10 členov

Za: 10 členov

Proti: 0 členov

Zdržal sa: 0 členov

Nezúčastnení hlasovania: 1 člen

 

Vyjadrenie členov rady školy:

meno a priezvisko

volený / delegovaný za

hlasovanie

Mgr. Tomáš Urík

pedagogických zamestnancov

ZA

Mgr. Hana Laurová

pedagogických zamestnancov

ZA

Ing. Iveta Ďurišová, MBA

zriaďovateľa

ZA

Mgr. Lucia Michalovská

zriaďovateľa

ZA

Mgr. Miroslava Abrmanová

zriaďovateľa

nehlasovala

Mgr. Dušan Hrivnák

zriaďovateľa

ZA

Mgr. Ladislav Partika

rodičov

ZA

Katarína Bieliková

rodičov

ZA

Zuzana Modrovská

rodičov

ZA

Marika Arvensisová

nepedagogických zamestnancov

ZA

Alexandra Marčičiaková

žiakov

ZA

 

Uznesenie:

Rada školy pri SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach vyjadrila súhlasné stanovisko
k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023.

 

  

Turčianske Teplice 19.10.2023                          

 

                                                                                                                    Mgr. Tomáš Urík

                                                                                                                  predseda rady školy                                         

                Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice